CONTACT US

NAMKANG HI-TECH CO.,LTD.

RM1501,kranz Techno B/D, 5442-1, Shandaewon-Dong, Jungwon-Gu, Sungnam-City, Gyunggi-Do, Republic of Korea
Phone: 82 31 777 8422
FAX : 82 31 777 8433
E-mail : swmanager@namkang.co.kr

SALES

Lee, Hyung Suk     Phone : 82 (0)31 777 8429 / E-mail : hslee@namkang.co.kr
Nam, Kyung Soo     Phone : 82 (0)31 777 8423 / E-mail : ksnam@namkang.co.kr
Kim, Ho        Phone : 82 (0)31 777 8436 / E-mail : hokim@namkang.co.kr

TECHNICAL SUPPORT

Phone : 82 (0)31 777 8434 / E-mail :hjnam@namkang.co.kr

WAFER SALES

Lee, Wan Soo     Phone : 82 (0)31 777 8425 / E-mail : wslee@namkang.co.kr